Въпросите, които ви интересуват

Какво е инверторен климатик?

Това е климатик, който има много плавно регулиране на компресора в зависимост от зададената температура в помещението. Инверторните системи са до 30% по-икономични от конвенционалните, поради по-малкия брой пъти размразяване за единица време. Съвременните инверторни системи варират с СОР от 3 до 5.7. Инверторните компресори регулират своите обороти, което води до по-голяма икономия на електроенергия, като се развърта с минимално-необходими обороти.

Инверторните компресори са четири вида: “Screw”, “Scroll”, “Rotor” и “DC PAM”.

Икономичността при инверторните климатици се получава, в следствие следене на различни параметри в процеса на работа (входно-изходно налягане, входно-изходна температура). Съвременните модели на Mitsubishi Heavy Industries използват “DC PAM” компресор и заедно с високотехнологични топлообменници са лидери на пазара по енергийна ефективност СОР (5.7). Пример за това е моделът SRC/SRK 20 ZJX-S: максимална ел. консумация – 0.7 kW, отдавана топлина в стаята – 4.3 kW.

Какво е DC инверторен климатик?

В компресора на DC инверторните климатици е използван постояннотоков електромотор, разработен от Японския Технически Институт. Този електромотор няма намотки от меден проводник в своя ротор, а в ротора са поставени Неодимови магнити, които се намират в електромагнитното поле, създадено от статора. Както е добре известно от физиката поставянето на магнит във външно магнитно поле създава сила, която кара магнита да се завърти и ориентира по магните си полюси- подобно е действието на стрелката на компаса, която е магнит поставен в земното магнитно поле.

Освен тази магнитна сила този DC електромотор използва още една сила- на магнитното съпротивление, както обикновения DC мотор. Тези две сили позволяват да се постигне около 5% по-висока ефективност в сравнение с обикновенния постояннотоков мотор, когато ротора се върти с около 100 оборота в минута. В съвременните климатици тези обороти на ротора се използват когато климатика работи на пълна мощност.

Голямата ефективност и спестяване обаче се получава, когато ротора се върти с ниски обороти, което е най-честия режим на повечето климатици. При ниските обороти ефективността на електромотора е с около 20% по-добра в сравнение с променливотоковия елетромотор и около 10% в сравнение с обикновения постоянно токов.

Какво е BTU?

BTU ( Британска Топлинна Единица) е извън системна мярка за количество енергия. 1000 BTU/h е приблизително 293 W. На някои места се пише в джаула (J). 1 BTU е равна на 1,055 джаула. В продуктовите си листи, производителите обикновено предлагат климатиците с климатични мощности измерени в BTU. От това са добили популярност „девятки”, „дванадесетки” и т.н. EER (energy efficiency rating – коефициент на енергийна ефективност при работа на климатика в режим на охлаждане) COP (coefficient of performance – коефициент на енергийна ефективност при работа на климатика в режим на отопление) са равни на съотношението отдадена мощност в BTU към консумирана мощност в W(ват) при съответния режим. Стремежът на производителите е колкото се може по-висок EER, но това води до прилагане на технологии и технически реализации с висока цена. Климатичните системи от инверторен тип вече се предлагат с ЕЕR повече от 5. Напр. към 2011 година Mitsubishi Heavy Ind. имат хипер инверторен модел SRK/SRC 20 ZJX с EER 5.56 и COP 5.71 .

Отношението W към BTU е приблизително 1 към 3.41

Какво представлява климатична техника клас А?

Директива 92/75/ЕЕС на Европейския съюз от 01.01.2004 година за енергийно окачествяване на климатичните инсталации, разпространявани в търговската мрежа, определя класове за енергийна ефективност на климатиците от клас А (най-висока енергоефективност) до клас G (с най-ниска енергоефективност). Така потребителите могат да сравнят ефективността на еднакви типове климатици от различни марки.Експертите на Европейския съюз например са установили,че с повишаване на енергоефективността на климатиците само 5% ,се скъсява значително периода на изплащане на инвестицията за тях. При 8 години среден експлоатационен живот на японските климатици, възвращаемостта от спестена консумация на ел.енергия е между 2 и 3 години за високоефективните модели. Класове на енергийна ефективност тук

Как работи климатикът /принципна схема/ ?

Принципна схема на работа на климатика

Компресор – засмуква и нагнетява фреона , поддържа неговото движение по хладилния контур.
Кондензатор – радиатор , разположен във външния блок при режим охлаждане. Наименованието произтича от работата му в кондиционера – прехода на фреона от газообразна фаза в течна фаза ( кондензация ) .
Вентилатор – създава потока на въздуха , обслужва изпарителя и кондензатора. Използва се за по-голяма интензивност на топлообмена с околната среда .

Компресорът , кондензаторът , ТРВ и изпарителят са съединени с медни тръби ( херметично ) , в които циркулира фреона и малко количество компресорно масло. В процеса на работа на кондиционера се случва следното : на входа на компресора от изпарителя постъпва газообразен фреон с ниско налягане (3 – 10 кг/см²) и температура ( 10-20 градуса Целзий ). Компресорът засмуква фреона и го нагнетява до 41.7 кг/см² и температура (70 – 90 градуса Целзий) , след което постъпва в кондензатора. Благодарение на интензивното обдухване фреона отдава топлина на въздуха, който минава през кондензатора. В следствие от отдадената топлина, фреонът кондензира (втечнява се). На изхода на кондензатора фреонът е с температура 10 – 20 градуса Целзий повече от атмосферния въздух . От кондензатора охладеният фреон постъпва в ТРВ ( терморегулиращия вентил ) , който в нашия случай представлява капиляр ( тънка медна тръба, навита на спирала ) ,където фреонът започва да се изпарява, а налягането и температурата спадат . След ТРВ фреонът започва да преминава в газообразно състояние, като в края на изпарителя той изцяло е газообразен . Газообразният фреон с ниска температура постъпва на входа на компресора и този цикъл се повтаря. .

Този принцип лежи в основата на работа на всеки кондиционер и не зависи от неговия тип, модел или производите.

Схема

Какво представлява фреонът?

При климатичната инсталация електричеството се използва за да захранва движението на механиката на климатика и неговото управление. В системата циркулира фреон, който при преминаването си от течно в газообразно състояние отнема топлина (охлажда), а при преминаването си от газообразно в течно състояние отдава топлина (затопля).

Компресорът на климатика засмуква газообразния фреон и го превръща в течна фаза, като му повишава налягането и температурата. В зависимост от това дали външното тяло се използва за кондензатор или изпарител, климатичната инсталация работи в режим охлаждане или отпление.

Какво представлява сезонната ефективност на климатика?

Заради Европейско законодателство,което оказва натиск върху потребителите на енергия за драстично свиване на потреблението, подобряване на енергийната ефективност на сградите и постигане на т.нар. цели “20/20/20” на Европейската комисия,браншът търси по-подходящи начини за оценка на ефективността.Затова, директивата за еко-дизайн на Европейския парламент има за задача да намали вредното въздействие на продуктите върху околната среда в ЕС. За тази цел в процес на разработване е мярка за прилагане относно климатиците и тя ще въведе нов метод за определяне на ефективността-сезонна ефективност, на мястото на сегашния метод за номинална ефективност.

Сегашният метод за измерване на енергийната ефективност, а именно методът на номиналната ефективност , обаче има ограничения, които водят до значително несъответствие между номиналните и реалните експлоатационни характеристики. За да се коригира това положение, по-сложен метод на изчисление-сезонна ефективност- се разработва успоредно с директивата за еко-дизайн и prEN 14825 / версия 2010/. Основните разлики между сезонното и номиналното изчисление са:

– при номиналната ефективност има условия за температура- 35*С за охлаждане и 7*С за отопление.При сезонната ефективност има няколко номинални температури за охлаждане и отопление, което отразява реалните експлоатационни характеристики през целия сезон.
– при номиналната ефективност не се отразява пълния капацитет и не се виждат предимствата на инверторната технология. При сезонната ефективност се включва работа при частичен, вместо при пълен капацитет и са показани предимствата на инверторната технология.
– при номиналната ефективност не се отчитат спомагателните режими, а при сезонната ефективност се включва потреблението при спомагателните режими: изключен термостат, нагревател на картер,режим на готовност, изкл. режим.*

* Информацията е взета от Каталог за търговски приложения- Дайкин 2011год.

Защо е необходим прецизен ОВК /отопление,вентилация,климатизация/ проект?

Прецизният проект е най- сигурният начин, за да се избегнат неприятните изненади по изпълнението на дадена инсталация. Често (особено за малки сгради) се пропуска тази много важна стъпка, разчитайки се единствено на субективната преценка на майстора. Проектът изяснва всички неизвестни около изборът на най- подходящата система и последващото изпълнение. Дава ясна количествена сметка за необходимите материали, която може да се предсатави на няколко фирми за офериране и по този начин ви спестява както от първоначалната инвестиция, така и от месечните вноски за ток.

Мога ли да охлаждам 2 помещения с 1 климатик?

С помощта на една климатична система, състояща се от едно външно тяло и едно вътрешно, не трябва да се охлаждат или отопляват две помещения, освен ако тя не е мулти-сплит система (едно външно тяло с две, три или четири вътрешни тела).

Този проблем може да има частично решение, ако двете стаи имат обща врата. В едната от тях може да се постави климатична система, монтирана срещу вратата. Мощността й трябва да бъде съобразена с общия обем на двете помещения. Въздушната струя по естествен начин ще преминава от едната в другата стая. Недостатъкът на това решение ще е получената разлика в температурите при отопление на двете стаи, която понякога достига 10 градуса. Проблемът се състои в това ,че топлия въздух остава в горната част на помещението и не може да преодолява портали и горната част над вратите, а и двете помещения реално не могат през цялото време да са с отворени врати.

Как трябва да се обслужва климатикът?

За да работи нормално и за да не излезе преждевременно от строя, необходимо е редовно (обикновено веднъж на две седмици) да почиствате филтрите (с вода и препарат), разположени под лицевия панел на вътрешното тяло, както и да наблюдавате състоянието на външното тяло. В случай, че забележите нередности (необичайно замърсяване, наклоняване, счупване и т.н.), изключете уреда и повикайте незабавно сервизен специалист.

Поне един път годишно препоръчваме профилактика на климатика, която се извършва от техниците , които са го монтирали. Профилактиката е нужна и необходима за да може климатика да бъде използван дълго време и се заплаща от клиента отделно.

Какви филтри има климатика Mitsubishi Heavy?

Съществуват следните видове филтри :

-Алерген-деактивиращ филтър

Унищожава напълно полени,паразити и алергени,съществуващи в козината на домашните любимци.Тайната на тази деактивация се крие в съединението ензим-урея. Освен,че деактивира алергени, то също така неутрализира и убива всички бактерии,плесени и вируси. Дори,ако алергени,бактерии и др. се отделят във филтъра, те са вече деактивирани и въздухът в помещението се запазва чист и свеж.

-Естествен ензимен филтър

Ензимите,използвани в тези филтри са естествено възникнали “lytic” ензими. “Lytic” ензимите атакуват клетъчните стени на микроорганизмите,захванати на филтъра, и ги разрушават. Те имат силен стерилизиращ ефект,намаляващ броя на плесените и бактериите. Естественият ензимен филтър почиства и дезинфекцира преминавация през стаята въздух и го запазва чист и безопасен.

-Фотокаталитичен миещ се дезодориращ филтър

Поддържа въздуха свеж чрез отнемащи миризмите молекули. Дезодориращата сила се възвръща чрез измиване и изсушаване на слънце. Това е филтър, който може да се рециклира и използва многократно.

Филтрите са част от комплекта допълнителни филтри на моделите климатична техника на Mitsubishi Heavy Ind. и могат да бъдат закупени в офиса на фирмата на бул. “Христо Ботев” 18  за 25 лв.

Колко често трябва да се подменят филтрите?

Това зависи от замърсеността на въздуха във съответния регион. Не е все едно дали климатика се намира в центъра на Варна или на тихо място, където няма оживена улица и не минават автомобили. Някои модели имат индикация за негодност на филтрите. Допълнителните филтри имат срок на годност 1 година.

Мога ли сам да монтирам и пусна климатика в действие?

Монтажът на климатик тип сплит-система не е сложна дейност. За съжаление изисква скъп набор от инструменти. Една от най-важните операции е вакуумиране на системата. Това веднъж е тест дали системата е херметизирана, защото при разхерметизиране на системата ще изтече фреонът, а последицата от това е тежка авария. Втората цел на вакуумирането е заедно с въздуха от системата да се изкара и влажността, което е изключително важно условие за правилната работа на климатичната система.

Мога ли да се отоплявам изцяло на слънчеви колектори?

Практически това не е възможно.Слънчевите колектори могат да поемат между 10% и 30% от нуждите за отопление при сгради изолирани по действащите стандарти. На практика колкото и много колектори да се инсталират има напълно облачни дни в най- студените месеци, когато ще е необходим конвенционален източник на енергия.

Защо замръзват климатиците?

В зимен режим изпаряването на фреона се извършва във външното тяло при температура около – 20°С. Въздухът, който вентилаторът на външното тяло прекарва през топлообменника съдържа влага, която се заскрежава тръбите на тялото, подобно на изпарителя на камерата на битовия хладилник. Когато климатикът влезе в режим на саморазмразяване тази скреж се разтопява и се стича навън. Когате обаче температурата на околната среда е по-ниска от 0°С част от тази вода в зависимост от това, колко е студено навън не може да се изтече изцяло и замръзва поради ниската температура на околната среда. Този процес започва обикновено най-долу в „тавичката” на външното тяло и постепенно във времето се пренася нагоре по топлообменника.

Защо от климатика се носи неприятна миризма?

Тъй като фреонът, който тече в климатичната система няма миризма, то единственият източник на такава могат да бъдат, натрупани плесени и гъбички във вътрешното тяло в следствие от нередовната профилактика.

Защо климатикът не стартира веднага?

При старт в режим „Отопление”, климатикът първо отчита температурата на фреона в системата и го привежда до необходимата температура за работа, в противен случай той би започнал да духа студено. Колкото е по ниска външната температура толкова по- дълго климатика обслужва сам себе си.

При рестартиране защитния механизъм спира работата на компресора за около 3 минути, за да предотврати претоварването на системата. Изчакайте 3 минути, след което климатичната инсталация трябва да заработи автоматично.

Защо от климатика излиза пара?

При рязко охлаждане на въздух с висока влажност по вътрешното тяло се образува воден конденз.При саморазмразяване на външния агрегат е възможно отделяне на водна пара.

Защо капе вода от външното тяло?

При работа в режим охлаждане кондензира вътрешното тяло , като монтажния екип извежда този конденз навън, на удобно за отвеждане място. В режим Отопление конденз прави външното тяло, като той се отвежда на удобно за оттичане място.

ВНИМАНИЕ! Дългите кондензни линии в режим на Отопление , т. е когато навън са ниски температурите водят до предпоставка на замръзване на водата в тях , което води до теч от произволни места от тавата на външното тяло. Водата се образува във външното тяло по време на саморазмразяване.

Колко ще е шумен климатикът?

Ако климатика ви е в спалнята, или под прозореца на нервни съседи, то ще се замислите непременно за това, колко шумен е той. За повечето битови кондиционери нивото на шума от вътрешното тяло е в диапазона 19-36 dB, а на външното тяло е от 32 до 56 dB, което e не по-високо ниво на шума, съответно в едно офисно помещение или фоновия шум на улицата. Когато имате изисквания за ниско ниво на шума, трябва да имате предвид, че климатиците имат няколко режима на работа, не можете да контролирате шума от протичащия през вентилатора въздух. Ако все пак желаете да сте наясно, още преди покупката си, посетете фирми и поискайте да Ви направят демонстрация на различни модели